Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Η ICAP Outsourcing Solutions δρα ως πραγματικός συνεργάτης, παρέχοντας λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα που επιτρέπουν στις εταιρείες να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες και στις στρατηγικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου, βασιζόμενη σε Service Level Agreements, την διαχείριση μέρους ή του συνόλου των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησής σας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην κύρια δραστηριότητά της, προσφέροντας μείωση του λειτουργικού κόστους και επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων.

Η διαδικασία για την Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών, γίνεται ως εξής:

  • Καταγράφουμε τη διαδικασία την οποία πρόκειται να αναλάβουμε
  • Ορίζουμε όλες τις παραμέτρους έτσι ώστε η διαδικασία να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα
  • Καλύπτουμε τις ανάγκες στελέχωσης και εξοπλισμού, εάν χρειαστεί

Από την Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών προκύπτουν σημαντικά οφέλη (αυτοματισμός διαδικασιών, μείωση κόστους λειτουργίας), παρέχοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να μετακινούν τους πόρους τους σε πιο αποτελεσματικές εργασίες. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα ενός οργανισμού αυξάνονται οδηγώντας σε νέες καινοτόμες χρήσεις Επιχειρησιακών Λειτουργιών.