Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει πλήρως τον αποτελεσματικό και αποδοτικό υπολογισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας μισθοδοσίας του οργανισμού σας, προσφέροντας εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου, εμπιστευτικότητα, ακρίβεια των αποτελεσμάτων και έλεγχο του κόστους.

Έμπειροι σύμβουλοι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε κάθε έργο ξεχωριστά, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτού καθώς και την συμμόρφωση με τις νομικές αρχές.

Μέσω της ανάθεσης της μισθοδοσίας, το κόστος αυτής της λειτουργίας μειώνεται και ελέγχεται με ακρίβεια, καθώς η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει την ενημέρωση της τεχνολογικής υποδομής και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα εργατικού δικαίου.

Η ICAP Outsourcing Solutions παρακολουθεί, καταγράφει και ελέγχει τις ώρες εργασίας του κάθε εργαζόμενου, παρέχοντας:

  • Υπολογισμό Μισθοδοσίας
  • Reporting and Forecasting